Fonduri EUROPENE

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Despre proiect

Proiectul COMPERUR – “ Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural” este realizat în cadrul Domeniului Major de Intervenție 5.2 din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și vizeazăsprijinirea sutenabilității pe termen lung a zonelor rurale din regiunile de dezvoltare vizate prin dezvoltarea antreprenoriatului în activități non-agricole și prin programe integrate de formare profesională, consiliere și plasare pe piața muncii a unui grup țintă din zonele rurale.

Grupul țintă al proiectului este format din:

 • 200 de persoane inactive;
 • 300 de persoane în căutarea unui loc de muncă;
 • 200 de șomeri, dintre care:

o   110 de șomeri tineri;

o   90 de șomeri de lungă durată;

 • 300 de persoane ocupate în agricultura de subzistență.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, iar regiunile vizate sunt următoarele: Bucuresti-Ilfov, Centru, Nord-Est, Sud-Vest.

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea sutenabilității pe termen lung a zonelor rurale din regiunile de dezvoltare vizate (4 regiuni: București-Ilfov, Centru, Nord-Est, Sud-Vest) prin dezvoltarea antreprenoriatului în activități non-agricole și prin programe integrate de formare profesională, consiliere și plasare pe piața muncii a unui grup țintă din zonele rurale constând în persoane inactive, persoane în cautarea unui loc de muncă, șomeri, persoane implicate în agricultura de subzistență, manageri și angajați din rural, acordând o atenţie deosebită tinerilor, viitorilor întreprinzători (care pot genera dezvoltare locală şi oportunităţi de ocupare), membrilor de familie dependenţi și femeilor din mediul rural.

Pentru maximizarea efectelor de susținere a dezvoltării durabile a zonelor rurale, formarea, asistarea și plasarea pe piața muncii sau inițierea în lansarea unei afaceri a beneficiarilor susmenționati se va face în domenii non-agricole bine fundamentate pe baza unei analize atente a potențialului de piață și a cererii de forță de muncă din diferite sectoare/activități economice în regiunile vizate.

Obiectivele specifice constau în:

 1. Creșterea nivelului de informare și conștientizare a 1.000 de persoane din mediul rural cu privire la alegerea unei ocupații, la evoluția pieței muncii și la posibilitățile de formare profesională adaptate nevoilor lor;
 2. Creșterea șanselor de ocupare durabilă a persoanelor din mediul rural, de la nivelul regiunilor de implementare ale proiectului, prin implicarea în programe integrate a unui număr de 700 de participanți;
 3. Facilitarea și îmbunătățirea accesului membrilor grupului țintă pe piața muncii prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale (210 persoane), de utilizare a noilor tehnologii informatice (150 de persoane) și de limbi străine (100 de persoane);
 4. Diversificarea calificărilor și competențelor membrilor grupului țintă din mediul rural, în scopul creșterii gradului de ocupare prin furnizarea de programe de calificare în concordanță cu cerințele pieței muncii – 240 de persoane participante la cursurile de calificare;
 5. Dezvoltarea competențelor transversale ale persoanelor din zonele rurale, în vederea facilitării accesului la ocupare în activități non-agricole, cu atenție specială acordată femeilor (308 femei din mediul rural participante la programe integrate certificate) și tinerilor;
 6. Creșterea ratei de ocupare prin medierea a cel puțin 200 de persoane și integrarea pe piața muncii a 105 persoane din totalul participanților din zonele rurale certificați în cadrul programelor integrate;
 7. Asigurarea sustenabilității pe termen lung în zonele rurale prin crearea condițiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole (100 de persoane sprijinite pentru elaborarea ideii de afaceri și 20 de persoane mentorate pentru dezvoltarea afacerii);
 8. Furnizarea de oportunități, nondiscriminare și egalitate de șanse pe piața muncii pentru solicitanții de loc de muncă din regiunile de implementare ale proiectului, din mediul rural.

Proiectul COMPERUR vizează realizarea următoarelor activități principale:

 1. Managementul proiectului:

1.1. Coordonare și asigurarea calității;

1.2. Managementul financiar și administrativ al activităților;

1.3. Audit extern.

 1. Achiziții publice:

2.1. Pregătirea documentației de achiziții publice pentru servicii și bunuri;

2.2. Derularea achizițiilor publice;

2.3. Monitorizarea contractelor de achiziție publică.

 1. Servicii informare și consiliere profesională:

3.1. Acreditarea solicitantului pentru stimularea ocupării forței de muncă și dezvoltarea de materiale suport și proceduri de lucru pentru serviciile de informare și consiliere profesională, consilierea în carieră și pentru dezvoltarea personală;

3.2. Recrutare participanți pentru serviciile de informare și consiliere profesională;

3.3. Furnizare servicii informare și consiliere profesională;

3.4. Organizarea a patru campanii de informare și conștientizare privind dezvoltarea resurselor umane din mediul rural în sectoare non-agricole.

 1. Formare profesională în sectoare non-agricole:

4.1. Acreditarea/autorizarea programelor de formare profesională pentru îmbunătățirea abilităților și competențelor pe piața muncii a persoanelor din mediul rural;

4.2. Înregistrarea persoanelor din grupul țintă pentru participarea la programe de formare profesională;

4.3. Prestarea serviciilor de formare profesională;

4.4. Examinarea și certificarea participanților la programele de formare profesională.

 1. Consiliere și asistență pentru inițierea unei afaceri în mediul rural:

5.1. Dezvoltare materiale suport și proceduri de lucru pentru serviciile de consiliere și asistență pentru inițierea unei afaceri în mediul rural în special de către femei;

5.2. Selecția a minim 100 de persoane din grupul țintă, în special femei (peste 50% din persoanele participante vor fi femei), pentru participarea la serviciile de consiliere și asistență pentru inițierea unei afaceri în mediul rural;

5.3. Prestarea serviciilor de consiliere și asistență pentru inițierea unei afaceri în mediul rural (minim 100 persoane, dintre care minim 50% femei);

5.4. Înființarea a minimum 20 de noi afaceri în mediul rural.

 1. Servicii de plasare la locul de muncă și alte servicii de ocupare:

6.1. Dezvoltare materiale suport și proceduri de lucru pentru serviciile de plasare la locul de muncă și alte servicii de ocupare;

6.2. Selecția a minimum 200 de persoane din grupul țintă care au participat la serviciile de informare și consiliere profesională și au obținut certificare la programele de formare profesională, în vederea oferirii serviciilor de mediere personalizată și activități suport pentru integrarea la locul de muncă;

6.3. Organizarea a 4 burse de locuri de muncă (câte 1 în fiecare dintre cele 4 regiuni), adresate persoanelor din mediul rural;

6.4. Dezvoltarea unei platforme online pentru organizarea de job-cluburi pentru persoane din mediul rural.

 1. Diseminare, informare și publicitate:

7.1. Comunicate și conferință presă pentru lansare proiect;

7.2. Promovare și informare permanentă a proiectului prin comunicate, articole, buletine informative online, etc.;

7.3. Realizarea site-ului de prezentare a proiectului;

7.4. Organizare a 4 conferințe de diseminare – câte o conferință pentru fiecare dintre cele 4 regiuni (diseminare rezultate proiect);

7.5. Conferință de presă finală și comunicate de presă.

Următorii indicatori de program vor fi atinși prin implementarea proiectului:

Indicatori de realizare imediată (output)

 • Numărul participanţilor din zonele rurale la programe integrate: 700
 • Număr de participanţi la instruire – sustenabilitate zone rurale: 700
 • Număr de participanţi FSE din mediul rural: 1.000
 • Număr de participanţi FSE – femei: 550
 • Număr de presoane care beneficiază de consiliere/orientare – sustenabilitate zone rurale: 1.000
 • Numărul participanţilor din zonele rurale: 1.000
 • Numărul participanţilor din zonele rurale, din care: persoane ocupate în agricultura de subzistenţă: 300
 • Numărul participanţilor la campanii de informare şi conştientizare: 200
 • Numărul participanţilor la programe de formare profesională: 700

Indicatori de rezultat (result)

 • Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi (%): 75
 • Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi – femei (%): 50
 • Ponderea participanţilor din zonele rurale certificaţi în cadrul programelor integrate, care au obţinut un loc de muncă (%): 20
 • Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregătire sau şi-au găsit un loc de muncă (%): 15
 • Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni – sustenabilitate zone rurale: 105
 • Număr de participanţi la instruire certificaţi – sustenabilitate zone rurale: 525

Solicitant: Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) este o confederaţie patronală independentă, non-profit, non-guvernamentală și apolitică, care asigură reprezentarea unitară a intereselor IMM-urilor şi a mişcării patronale a IMM-urilor la nivel național și internațional.

CNIPMMR are o experiență de peste 21 de ani focalizată asupra creării unui mediu de afaceri funcţional, asupra promovării, apărării şi reprezentării intereselor întreprinzătorilor şi întreprinderilor private în raporturile acestora cu organele puterii şi cu administraţia de stat, precum şi în relaţiile cu alte organisme din ţară şi din străinătate.

CNIPMMR este constituit din 102 structuri membre în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Reprezentativitatea CNIPMMR este recunoscută la nivel național şi în majoritatea sectoarelor economice, firmele membre având un număr total de 295.839 de salariați.

La nivel naţional, CNIPMMR reprezintă interesele membrilor săi în organismele tripartite şi Comisiile de Dialog Social constituite la nivelul fiecărui minister și participă la dialogul social bipartit, fiind membru al comisiei de negociere a contractului colectiv de muncă.

La nivel internațional, CNIPMMR este afiliat la organisme importante, precum: UEAPME – Uniunea Europeană a Artizanatului şi IMM-urilor, WASME – Asociaţia Mondială pentru IMM-uri, ECSB – Consiliul European pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, BBCM – Biroul Balcanic al Clasei de Mijloc.

Departamentul Proiecte al CNIPMMR s-a specializat în managementul proiectelor cu finanţare nerambursabilă, dar are şi un important rol în informarea reprezentanţilor mediului de afaceri, prin:

 • organizarea de evenimente: seminarii de diseminare şi informare, campanii de conştientizare, workshop-uri, focus grupuri ş.a.;
 • portalul de soluţii şi servicii pentru IMM-uri www.immromania.ro;
 • realizarea de studii, analize, sondaje, statistici şi cercetări de specialitate în diverse domenii, având în acelaşi timp o contribuţie majoră la realizarea lucrării anuale Carta Albă a IMM-urilor din România şi a Evaluărilor semestriale a situaţiei de ansamblu a IMM-urilor din România.